Chinese|English
  • Calligraphy
  • Ceramics
  • manual

Student works

Five (2) class Zhang Li
Five (1) class Pengzhou
Six (1) class Zhang Qing
Five (2) class Tang Yanyu
Five (2) class Tang Yanyu
Four (1) class Lu Xia
Grade five students
Class five (1), class four (1)
Four (2) class Chen Yuhan
The children's masterpieces
Change waste into treasure
Two class 2 Yuan Jie
Change waste into treasure
Five (2) class Zhang Xin
Four (1) class Li Jiacheng
Five (1) class Li Hengchun
Three (2) four (2) small hands
Five (1) Liang Jili and Ma Yingying
Four (2) class Luo Zidan